Hem Projekt Tjänster Nyheter       Jobba hos oss English Kontakt
 
Ombyggnationer och tillstånd
Egenkontrollprogram med driftinstruktioner
Kontrollprogram
Periodiska besiktningar
Utredningar och pilotförsök
 
 
 
 
 
 
                 
   


Ombyggnader och tillstånd

H2OLAND:s projekt genomförs i nära samarbete med kunderna. Här presenteras exempel på om- och nybyggnadsprojekt som H2OLAND har varit inblandade i.

Österröds avloppsreningsverk (år 2015-)

Strömstads kommun planerar att bygga om Österröds ARV till att bli det första fullskaliga reningsverket i Norden med den nya tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Ombyggnationen påbörjades under våren 2017 och beräknas vara färdig 2019. AGS-steget beräknas tas i drift sommaren 2018.

Det befintliga avloppsreningsverket ska byggas om och ut för att förbättra kvävereningen och hantera de ökande belastningarna. Det nya reningsverket har dimensionerats för en belastning på 30 000 pe. Dagens aktivslambassänger byggs om för förbättrad kväverening och kompletteras med en ny biologisk rening med AGS. H2OLAND AB har tagit fram förslag till processlösningar, utfört delar av processdimensioneringen samt tagit fram MKB och tillståndsansökan för reningsverket.

AGS är en relativt ny teknik för biologisk rening som i full skala har implementerats på anläggningar i bland annat Nederländerna, Polen, Irland, Portugal och Sydafrika. H2OLAND AB har goda kontakter i Nederländerna där fullskalig tillämpning av tekniken har utvecklats. Fördelar med AGS är reningstekniken ger en kompakt anläggning med låg energi- och kemikalieförbrukning.

Se processchema här.

 

Omholmens avloppsreningsverk (år 2009-2013)

Omholmens avloppsreningsverk i Smögen i Sotenäs kommun har byggts ut med en kvävereningsanläggning. Reningstekniken som har valts för kvävereningen är rörliga bärare (MBBR) med efterföljande mikrosilar. Detta ger en mycket kompakt anläggning som efter intrimning ändå klarar av de höga sommarbelastningarna. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, MKB, tillståndsansökan, förfrågningsunderlag och anmälan om vattenverksamhet för reningsverket samt varit med och assisterat under projekteringen och under intrimningen. .

Se processchema här.Ängholmens avloppsreningsverk (år 2012-)

Ängholmens avloppsreningsverk i Rönnäng i Tjörns kommun har byggts om och kompletterats med en ny reningsverksbyggnad ca 100 m norr om befintligt verk. Den nya byggnaden togs i drift sommaren 2017. Efter tillbyggnaden har reningsverket kapacitet för 30 000 pe. I den befintliga delen av reningsverket sker främst BOD- och partikelavskiljning och i den nya delen främst kväverening och slutpolering. I kvävereningen utnyttjas avloppsvatten från fiskindustrier i närheten som kolkälla. Reningstekniken som har valts för kvävereningen är en kombination av rörliga bärare (MBBR) och aktivslamteknik med efterföljande mikrosilar. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, MKB och tillståndsansökan för reningsverket.

Se processchema här.
Höviksnäs avloppsreningsverk (år 2013-2016)

Höviksnäs ARV i Tjörns kommun har byggts ut på befintlig tomt och håller nu på att trimmas in. Reningsverket har försetts med kväverening. Den biologiska reningen sker med hjälp av kombinerad MBBR- och aktivslamteknik. Nitrifikationen görs med MBBR-teknik och denitrifikation görs i sandfilter där också partiklar och fosfor tas bort. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, anmälan, MKB och tillståndsansökan för reningsverket.

Se processchema här
Tångens avloppsreningsverk (år 2013-)

H2OLAND AB tog fram förslag till processlösning, processdimensionering, MKB och tillståndsansökan för ett nytt reningsverk på västra Orust, som var tänkt att ersätta Barreviks ARV, Hälleviksstrands ARV och Mollösunds ARV. I förslaget sker denitrifikation med MBBR-teknik, nitrifikation i biorotorer och efterpoleringen i mikrosilar.

Se processchema här


Hunnebostrands avloppsreningsverk (år 2006-2007)

Detta projekt gällde en ombyggnad av Hunnebostrands avloppsreningsverk (Sotenäs kommun) samt en sjöförlagd avloppsvattenledning mellan Ulebergshamns ARV och Hunnebostrands ARV. Reningsverket har bland annat kompletterats med försedimentering och mikrosilar. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, MKB, tillståndsansökan och förfrågningsunder-lag för reningsverket. H2OLAND AB har också gjort en ansökan om vattendom med tillhörande MKB och tillståndsansökan samt ansvarat för ansökan om ledningsrätt.Tuvesviks avloppsreningsverk (år 2011)

H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen för Tuvesviks ARV (Orust kommun). Reningsverket byggdes om innan sommaren 2011. Ombyggnaden gjordes med hjälp av en anmälan som under hösten kompletterades med en ansökan om ett nytt tillstånd och en MKB. Reningsverket har kompletterats med en MBBR-tank som ligger innan de två aktivslambassängerna. Beroende på belastning kan MBBR-tanken eller aktivslambassängerna stängas av. Förutom MBBR-tanken har H2OLAND AB tagit fram ytterligare processförbättrande åtgärder för reningsverket.


Marstrands avloppsreningsverk (år 2013-2014)

H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen, MKB och tillståndsansökan för Marstrands ARV (Kungälvs kommun). Marstrands ARV har under ett antal år drivits utan 2 stycken sedimenteringsbassänger som stått tomma. Den ena av sedimenteringsbassängerna blev en försedimentering och den andra blev ytterligare en eftersedimentering. Utjämningsbassängen slopas och blir en extra aktivslambassäng. En ny detalj för Marstrands ARV är att en reglerlucka till den ena slutsedimenteringen öppnas och stängs automatiskt beroende på flödet ut. Detta för att hela tiden ha en så effektiv fällning i slutsedimenteringen som möjligt.


Dingle avloppsreningsverk (år 2009-2010)

H2OLAND AB har dimensionerat och tagit fram processlösningen för Dingles avloppsreningsverk (Munkedals kommun). Anläggningen byggdes om med bland annat nya returslampumpar, ny inloppsdel, bräddvattenrening och ny luftning.H2OLAND AB medverkade som konsult under intrimningsperioden och hanterade alla data.


Munkedals avloppsreningsverk (år 2012-2013)

H2OLAND AB har processoptimerat Munkedals avloppsreningsverk (Munkedals kommun). Anläggningen byggdes 2012-2013 om för att kunna köras som en hybrid-MBBR/aktivslam. Utöver detta skedde upprustning av flockningsbassängen, optimering av förtjockning och externslampumpning, ny utrustning för polymerhantering, omstyrning av interna flöden och möjlighet till avstängning av en sedimenteringsbassäng.


Kville avloppsreningsverk (2010)

H2OLAND AB tog år 2010 fram ett processförslag med Sweco som underkonsult för genomförandet av utbyggnaden av Kville avloppsreningsverk (Tanums kommun). Uppdraget omfattade bearbetning av underlagsmaterial (flöden/analyser), framtagande av processlösningar och dimensionering, framtagande av budget, val av projektupplägg samt geoteknisk undersökning. Reningsverket består av galler, sedimentering, MBBR och dammar.


Lurs avloppsreningsverk (2011)

H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen för Lurs ARV (Tanums kommun). Lurs ARV är idag mycket lågt belastat. Detta leder till ovanligt långa uppehållstider på verket som i sin tur leder till försämrade sedimenteringsresultat och förhöjda P-halter i det utgående vattnet. Föreslagna lösningar är bland annat frekvenstyrda pumpar innan gallret, för att undvika stora stötbelastningar på verket och att mellansedimenteringen byggs om till en försedimentering, för att med hjälp av förfällning ta bort den största delen av fosforn.


Bohus-Malmöns avloppsreningsverk (år 2009)

H2OLAND AB har gjort en MKB och sökt ett nytt tillstånd för Bohus-Malmöns avloppsreningsverk som ligger i Sotenäs kommun.


Nordby köpcenter avloppsreningsverk (år 2013)

H2OLAND AB har kommit med förslag till åtgärder på avloppsreningsverket.


Hamburgsunds avloppsreningsverk (år 2014-2016)

H2OLAND AB har tagit fram den nya processlösningen, anmälan, MKB och tillståndsansökan för Hamburgsunds ARV (Tanums kommun). En första akut ombyggnation av reningsverket utfördes 2014 efter att den befintliga biobädden hade kollapsat. Därefter har ytterligare ombyggnation genomförts och en ny aktivslam-volym som ersätte biobädden har byggts. Dessa ombyggnationer skedde efter anmälan till tillståndsmyndigheten för att sedan kompletteras med en tillståndsansökan och MKB. Anläggningen har planerats så att möjligheten finns att i framtiden enkelt omvandla aktivslam-volymen till en MBBR.


Fagerhults avloppsreningsverk (år 2015-)

H2OLAND AB har tagit fram en processlösning och sammanställt anmälan och MKB för ombyggnation för om- och utbyggnad av Fagerhults avloppsreningsverk i Uddevalla kommun. Den föreslagna lösningen är att en ny MBBR-reaktor byggs och den befintliga biologiska volymen utnyttjas för eftersedimentering.


Brattesta avloppsreningsverk (år 2013-)

Projektet gäller en planerad ombyggnad av Brattesta ARV i Dals-Eds kommun där verket kommer att moderniseras. H2OLAND AB har tagit framt tillståndsansökan och MKB


Varekil avloppsreningsverk (år 2015-)

H2OLAND AB tog fram processlösningar samt utförde anmälan om ombyggnation av Varekils ARV på Orust. Varekils ARV utformades enligt förslaget för att kunna ta emot en ökad belastning samt för att kunna uppnå långtgående kväverening genom nitrifikation och denitrifikation. Den biologiska reningen vid kommer i förslaget att utföras i en MBBR för nitrifikation och denitrifikation istället för dagens aktivslam-anläggning.