Pågående samråd

Sweden Pelagic
H2OLAND agerar tekniskt ombud åt Sweden Pelagic i deras arbete med ansökan om ändringstillstånd för sin verksamhet för att bygga och drifta en tillfällig reningsanläggning vid det kommunala reningsverket i Ellös. Ändringarna i verksamheten görs med stöd av 16 kap. 2 a § miljöbalken (ändringstillstånd) och ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Nedan presenteras samrådsunderlaget för ärendet. Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter till Sweden Pelagics VD Martin Kuhlin, martin.kuhlin@swedenpelagic.se, senast den 30/9 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samrådsunderlag ändringstillstånd Sweden Pelagic AB

Bilaga 1 Gällande tillstånd

Bilaga 2 Ritningar över den tillfälliga reningsanläggningen

Mötesanteckningar samrådsmöte 2021-06-01

Länsstyrelsens meddelande om betydande miljöpåverkan

Annons samråd

Brev samråd