Ombyggnationer och tillstånd

H2OLAND:s projekt genomförs i nära samarbete med kunderna. Här presenteras exempel på om- och nybyggnadsprojekt som H2OLAND har varit inblandade i.


Österröds avloppsreningsverk (år 2015-2019)
Strömstads kommun har byggt om Österröds ARV till att bli det första fullskaliga reningsverket i Norden med den nya tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Ombyggnationen påbörjades under våren 2017 och färdigställdes under sommaren 2019. AGS-steget togs i drift sommaren 2018.

Avloppsreningsverket byggdes om och ut för att förbättra kvävereningen och hantera de ökande belastningarna. Det nya reningsverket har dimensionerats för en belastning på
30 000 pe. De befintliga aktivslambassängerna byggdes om för förbättrad kväverening och kompletterades med en ny biologisk rening med AGS. H2OLAND AB har tagit fram förslag till processlösningar, utfört delar av processdimensioneringen samt tagit fram MKB och tillståndsansökan för reningsverket. H2OLAND AB är även med som stöd under intrimningen.

AGS är en relativt ny teknik för biologisk rening som i full skala har implementerats på anläggningar i bland annat Nederländerna, Polen, Irland, Portugal och Sydafrika. H2OLAND AB har goda kontakter i Nederländerna där fullskalig tillämpning av tekniken har utvecklats. Fördelar med AGS är reningstekniken ger en kompakt anläggning med låg energi- och kemikalieförbrukning.

Se processchema här

Ängholmens avloppsreningsverk (år 2012-2017)
Ängholmens avloppsreningsverk i Rönnäng, Tjörns kommun har byggts om och kompletterats med en ny reningsverksbyggnad ca 100 m norr om befintligt verk. Den nya byggnaden togs i drift sommaren 2017. Efter tillbyggnaden har reningsverket kapacitet för 30 000 pe. I den befintliga delen av reningsverket sker främst BOD- och partikelavskiljning och i den nya delen främst kväverening och slutpolering. I kvävereningen utnyttjas avloppsvatten från närliggande fiskindustrier som kolkälla. Reningstekniken som har valts för kvävereningen är en kombination av rörliga bärare (MBBR) och aktivslamteknik med efterföljande mikrosilar. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, MKB och tillståndsansökan för reningsverket. H2OLAND AB har även varit med och som stöd under intrimningen.

Se processchema här

Hamburgsunds avloppsreningsverk (år 2014-2016)
H2OLAND AB har tagit fram den nya processlösningen, anmälan, MKB och tillståndsansökan för Hamburgsunds ARV, Tanums kommun. En första akut ombyggnation av reningsverket utfördes 2014 efter att den befintliga biobädden hade kollapsat. Därefter har ytterligare ombyggnation genomförts och biobädden ersattes av en ny aktivslam-volym. Ombyggnationer skedde efter anmälan till tillståndsmyndigheten för att sedan kompletteras med en tillståndsansökan och MKB. Anläggningen planerades så att möjligheten fanns att i framtiden enkelt omvandla aktivslam-volymen till en MBBR, vilket också genomfördes 2019.  H2OLAND AB har varit med som stöd under ombyggnation och intrimning.


Höviksnäs avloppsreningsverk (år 2013-2016)
Höviksnäs ARV i Tjörns kommun har byggts ut på befintlig tomt och försetts med kväverening. Den biologiska reningen sker med hjälp av kombinerad MBBR- och aktivslamteknik. Nitrifikationen görs med MBBR-teknik och denitrifikation görs i sandfilter där också partiklar och fosfor tas bort. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, anmälan, MKB och tillståndsansökan för reningsverket. H2OLAND AB har även varit med och assisterat under intrimningen.

Se processchema här

Marstrands avloppsreningsverk (år 2013-2014)
H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen, MKB och tillståndsansökan för Marstrands ARV, Kungälvs kommun. Marstrands ARV har under ett antal år drivits utan 2 stycken sedimenteringsbassänger som stått tomma. Den ena av sedimenteringsbassängerna blev en försedimentering och den andra blev ytterligare en eftersedimentering. En befintlig utjämningsbassäng byggdes om till en extra aktivslambassäng. En ny idé från H2OLAND AB byggdes i slutsedimenteringssteget så att det kunde driftas flexibelt för en effektivare fällning och sedimentering.

Munkedals avloppsreningsverk (år 2012-2013, 2018-)
H2OLAND AB har processoptimerat Munkedals avloppsreningsverk, Munkedals kommun. Anläggningen byggdes om 2012-2013 för att kunna köras som en hybrid-MBBR/aktivslam. Utöver detta skedde upprustning av flockningsbassängen, optimering av förtjockning och externslampumpning, ny utrustning för polymerhantering, omstyrning av interna flöden och möjlighet till flexibel drift av sedimenteringssteget.

Vintern 2018-2019 byggdes inloppsdelen om och de gamla gallren byttes ut mot silar för förbättrad rensavskiljning. Som en del av ombyggnaden genomfördes även förberedande arbeten för att omvandla en av de befintliga volymerna till MBBR.

Omholmens avloppsreningsverk (år 2009-2013)
Omholmens avloppsreningsverk i Smögen, Sotenäs kommun, har byggts ut med en kvävereningsanläggning. Reningstekniken som har valts för kvävereningen är rörliga bärare (MBBR) med efterföljande mikrosilar. Detta ger en mycket kompakt anläggning som efter intrimning ändå klarar av de höga sommarbelastningarna. H2OLAND AB har tagit fram processlösningar, processdimensionering, MKB, tillståndsansökan, förfrågningsunderlag och anmälan om vattenverksamhet för reningsverket samt varit med och assisterat under projekteringen och under intrimningen.

Se processchema här

Tångens avloppsreningsverk (år 2013-)
H2OLAND AB tog fram förslag till processlösning, processdimensionering, MKB och tillståndsansökan för ett nytt reningsverk på västra Orust, som var tänkt att ersätta Barreviks ARV, Hälleviksstrands ARV och Mollösunds ARV. I förslaget sker denitrifikation med MBBR-teknik, nitrifikation i biorotorer och efterpoleringen i mikrosilar.

Se processchema här

Tuvesviks avloppsreningsverk (år 2011)
H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen för Tuvesviks ARV, Orust kommun. Reningsverket byggdes om innan sommaren 2011. Ombyggnaden genomfördes efter en anmälan som under hösten kompletterades med en ansökan om ett nytt tillstånd och en MKB. Reningsverket har kompletterats med en MBBR-tank utöver de två befintliga aktivslambassängerna. För att hantera de kraftigt varierande belastningarna mellan sommar och vinter har reningsverket byggts flexibelt med möjlighet att ställa på och stänga av processteg. Förutom MBBR-tanken har H2OLAND AB tagit fram ytterligare processförbättrande åtgärder för reningsverket.

Lurs avloppsreningsverk (2011)
H2OLAND AB tog fram den nya processlösningen för Lurs ARV, Tanums kommun. Reningsverket är idag mycket lågt belastat. Detta leder till ovanligt långa uppehållstider på verket som i sin tur leder till försämrade sedimenteringsresultat och förhöjda P-halter i det utgående vattnet. Föreslagna lösningar är bland annat frekvenstyrda pumpar innan gallret, för att undvika stora stötbelastningar på verket och att mellansedimenteringen byggs om till en försedimentering, för att med hjälp av förfällning ta bort den största delen av fosforn.

Kville avloppsreningsverk (2010)
H2OLAND AB tog år 2010 fram ett processförslag med Sweco som underkonsult för genomförandet av utbyggnaden av Kville avloppsreningsverk, Tanums kommun. Uppdraget omfattade bearbetning av underlagsmaterial (flöden/analyser), framtagande av processlösningar och dimensionering, framtagande av budget, val av projektupplägg samt geoteknisk undersökning. Reningsverket består av galler, sedimentering, MBBR och dammar.

Dingle avloppsreningsverk (år 2009-2010)
H2OLAND AB har dimensionerat och tagit fram processlösningen för Dingles avloppsreningsverk, Munkedals kommun. Anläggningen byggdes om med bland annat nya returslampumpar, ny inloppsdel, bräddvattenrening och ny luftning. H2OLAND AB medverkade som konsult under intrimningsperioden och hanterade alla data.

Bohus-Malmöns avloppsreningsverk (år 2009)
H2OLAND AB har gjort en MKB och sökt ett nytt tillstånd för Bohus-Malmöns avloppsreningsverk, Sotenäs kommun.

Hunnebostrands avloppsreningsverk (år 2006-2007)
Hunnebostrands ARV i Sotenäs kommun byggdes om och kompletterades med försedimentering och mikrosilar. En sjöförlagd avloppsvattenledning anlades mellan Ulebergshamns ARV och Hunnebostrands ARV. H2OLAND AB tog fram processlösningar, processdimensionering, MKB, tillståndsansökan och förfrågningsunderlag för reningsverket. H2OLAND AB gjorde även en ansökan om vattendom med tillhörande MKB och tillståndsansökan samt ansvarade för ansökan om ledningsrätt.

Fagerhults avloppsreningsverk (år 2015-)
H2OLAND AB har tagit fram en processlösning och sammanställt anmälan och MKB för ombyggnation för om- och utbyggnad av Fagerhults avloppsreningsverk i Uddevalla kommun. Den föreslagna lösningen är att en ny MBBR-reaktor byggs och den befintliga biologiska volymen utnyttjas för eftersedimentering.

Varekil avloppsreningsverk (år 2015-)
H2OLAND AB tog fram processlösningar samt utförde anmälan om ombyggnation av Varekils ARV på Orust. Varekils ARV utformades enligt förslaget för att kunna ta emot en ökad belastning samt för att kunna uppnå långtgående kväverening genom nitrifikation och denitrifikation. Den biologiska reningen kommer enligt förslaget att utföras i en MBBR för nitrifikation och denitrifikation istället för dagens aktivslam-anläggning.

Brattesta avloppsreningsverk (år 2013-)
Projektet gäller en planerad ombyggnad av Brattesta ARV i Dals-Eds kommun där verket kommer att moderniseras. H2OLAND AB har tagit fram tillståndsansökan och MKB.

Nordby köpcenter avloppsreningsverk (år 2013)
H2OLAND AB har kommit med förslag till åtgärder på avloppsreningsverket.