Tjänster

Processdimensionering
H2OLAND AB tar fram processförslag för nya eller befintliga avloppsreningsverk utifrån kundens behov. Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet inom processfrågor kan vi ta fram de lösningar som är bäst anpassade för de specifika förutsättningarna i ett projekt. Vid behov tar vi fram helt unika processlösningar. Vi har till exempel tagit fram för Sverige unika processlösningar med nya tillämpningar av MBBR-tekniken, aktivslam/MBBR-hybrider samt aerobt granulärt slam. Vi har god kunskap om den senaste tekniken och stor erfarenhet av reningsverk med kraftigt varierande belastning. Vi brukar vara med i hela processen, från förstudie och dimensionering till förfrågningsunderlag, MKB, tillståndsansökan, intrimning samt processtöd vid drift och optimering av reningsverk.

Läs mer om våra projekt:
Ombyggnader och tillstånd


Tillstånd, anmälningar och MKB
H2OLAND tar fram tillståndsansökningar, anmälningar och miljökonsekvensbeskrivningar t ex i samband med en ombyggnad av ett reningsverk. H2OLAND deltar i samrådsprocessen med tillståndsmyndigheten och gör presentationer. Tillståndsansökan färdigställs med yrkanden i samråd med uppdragsgivaren.

Läs mer om våra projekt:
Ombyggnader och tillstånd


Egenkontroll, driftinstruktioner och periodiska besiktningar
När H2OLAND AB upprättar ett egenkontrollprogram ingår driftinstruktioner. Annat som ingår är förteckningar över lagar, kemikalier och utrustning, riskbedömningar för miljö- och hälsorisker, processchema, journaler, rutiner och en anläggningsbeskrivning.

H2OLAND AB utför också periodiska besiktningar av reningsverk. Vid besiktningar går vi igenom både reningsprocessen och formalia som miljörapportering, villkorsuppfyllnad och egenkontroll. Besiktningen resulterar i en rapport där anläggningen utvärderas. Rapporten innehåller eventuella anmärkningar och förslag på åtgärder för att förbättra processen.

Läs mer om våra projekt:
Egenkontrollprogram med driftinstruktioner
Periodiska Besiktningar

Utredningar och pilotförsök
H2OLAND AB hjälper kunden med utredningar, som till exempel kan bestå i att identifiera ombyggnadsbehov eller att utvärdera och optimera befintliga processer.

H2OLAND AB kan även genomföra pilotförsök i samarbete med kunden och eventuella leverantörer. Vi har deltagit i ett antal pilotförsök där relativt oprövade och nya tillämpningar för rening av avloppsvatten har tillämpats. Exempelvis har pilotförsök med membranteknik (RO, Reversed Osmosis) och rörliga bärare (MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor) genomförts med nya tillämpningar.

Läs mer om våra projekt:
Utredningar och pilotförsök